26 آذر, 1398
fundamental analysis

تحلیل بنیادی سهام چیست؟

تحلیل بنیادی شاخه ای از علم تحلیل در بازار بورس و اوراق بهادار می باشد که به بررسی ارزش ذاتی سهم با استفاده از مقادیر ،پارامترها،ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک و...است.