تحلیل بنیادی سخوز

6 دی, 1398
سیمان_خوزستان

تحلیل سيمان خوزستان (سخوز)

حمایت های سهم را میتوان در قیمت های680 و شکست سقف کانال معرفی نمود.اهداف سهم قیمت های835_1000_1200 تومان می باشد.سهم دارای