تحلیل تکنیکال وهور

8 دی, 1398
وهور

تحلیل مديريت انرژي اميد تابان هور (وهور)

سهم از منظر تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار می گیرد.سهم در حال حرکت در یک کانال با بازه زمانی مناسب می باشد. سهم در حال عکس العمل به کف کانال می باشد.