29 آذر, 1398
پتروشیمی-پردیس

تحلیل بنیادی پتروشیمی پردیس(شپدیس)

بررسی و پیشبینی آینده سهام پتروشیمی پردیس با نماد (شپدیس) از منظر بنیادی. پتروشیمی پردیس یکی از بزرگترین تولید کنندگان اوره و آمونیاک کشور می باشد.این […]