9 بهمن, 1398
ذوب روی اصفهان

تحلیل سهام ذوب روی اصفهان-فروی

در این تحلیل قصد داریم شرکت ذوب روی اصفهان با نماد فروی را از منظر بنیادی مورد بررسی قرار دهیم.