24 دی, 1398
نطرین

پیشنهاد افزایش سرمایه نطرین

گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 100,043,000,000 ریال به مبلغ 600,000,000,000 ریال از محل سود انباشته