25 آذر, 1398
fundamental analysis

تحلیل بنیادی گروه صنعتی معدنی امیر

تحلیل بنیادی گروه صنعتی امیر که به زودی وارد تابلوی زرد بازار پایه فرابورس خواهد شد. این شرکت را میتوان جزو شرکت های کوچک بازار سهام دانست.این شرکت در زمینه سرمایه گذاری در سهام شرکت های معدنی فعالیت دارد.